Perjanjian Lesen Tanpa Had

PERJANJIAN LESEN INI dibuat 22 Ogos 2020 antara THAIBEATS, Pemberi Lesen yang selanjutnya disebut sebagai ("Pelesen"), dan Nama Pembeli selepas ini disebut sebagai ("Pemegang Lesen").

Dengan perjanjian ini, Pemberi Lesen mempertimbangkan pembayaran penuh sebanyak $249.99 USD memberikan kepada pemegang lesen semua hak yang dinyatakan di bawah dalam komposisi muzik berhak cipta Beat Title selepas ini disebut sebagai ("rentak")

PENAFIAN: TIADA PENGGANTIAN DAN BUKAN TRANSFERABILITI LESEN

Dengan ini disepakati oleh pihak-pihak bahawa perjanjian lesen ini dan semua fail audio dihantar hanya setelah pembayaran penuh pertimbangan seperti yang dinyatakan di atas. Dengan membeli, Pemegang Lesen bersetuju dengan syarat bahawa penjualan berdasarkan perjanjian ini adalah muktamad dan tidak dapat dikembalikan. 

Ini bagaimanapun tanpa menjejaskan fakta bahawa jika Pemegang Lesen mempunyai pemikiran tentang sebarang pembelian di mana Pemegang Lesen belum memuat turun produk, Pelesen akan berkewajiban untuk membuat pembayaran balik atas permintaan Pemegang Lesen. Pemberi Lesen juga akan membuat pembayaran balik atas permintaan Pemegang Lesen di mana Pemegang Lesen secara tidak sengaja membuat pesanan dua kali dari instrumen yang sama.

1. JAMINAN PEMILIK

Pemberi Lesen menjamin bahawa Beat adalah komposisi dan rakaman induk, dan mengandungi bunyi yang dihasilkan oleh Pemberi Pemberi Lisensi atau bunyi yang mana Pemberi Pemberi Pinjaman telah memperoleh lesen yang sesuai. Pemberi Lesen juga menjamin bahawa Beat dilindungi oleh hak cipta. 

2. HAK BEAT DIBERIKAN KEPADA LESEN

Hak yang diberikan oleh Pemberi Pemberi Lisensi kepada Pemegang Lesen atas Beat hendaklah selama-lamanya terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik. Pemegang Lesen diberi hak untuk menggunakan Beat dalam pembuatan satu komposisi muzik baru dan rakaman utama ("Lagu baru.") 

Lagu Baru akan dibuat oleh Pemegang Lesen dengan mencampurkan Beat dengan elemen baru yang besar termasuk vokal, sampel, lirik, trek instrumental, atau suara lain yang dimiliki oleh atau dilesenkan dengan betul kepada Pemegang Lesen. 

3. HAK BEAT DIPEROLEHI OLEH PEMOHON

Pemilikan hak cipta Beat harus disimpan dalam Pemberi Lisensi dan Pemegang Lesen tidak berhak untuk menggunakan hak pemilikan atas Beat yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pinjaman, menyewa, berkongsi, memuat naik, atau menjual kembali Beat. Pemegang Lesen juga tidak berhak untuk menyerahkan semula hak Beat kepada mana-mana pihak, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. 

Setelah pelaksanaan Perjanjian ini, Pemberi Lisensi berhak untuk terus memindahkan atau melesenkan mana-mana dan semua hak untuk Beat kepada pihak lain untuk tujuan apa pun, secara eksklusif atau bukan eksklusif. Sebarang pelaksanaan hak pemilikan berikutnya oleh Pemberi Lesen adalah tanpa menjejaskan hak penuh pemegang lesen yang ada selaras dengan persetujuan mereka dengan Pemberi Lesen.

4. PENGGUNAAN LAGU BARU

Pemegang Lesen boleh melakukan rakaman, memperbanyak, menyebarkan, menstrimkan, mengewangkan, dan menjual Lagu Baru di seluruh dunia dalam kuantiti apa pun dan untuk sekian lama, selagi Pemegang Lesen mematuhi sekatan berikut:

  • Pelbagai: Pemegang lesen berhak untuk mengedarkan unit yang tidak melebihi TANPA HAD "Lagu Baru" yang mencampurkan salinan cetak, salinan digital, dan muat turun digital, termasuk semua unit, disediakan secara percuma dan dengan motif untung.
  • Penstriman / Pengedaran: Pemegang lesen mempunyai kuasa terhad kepada TANPA HAD aliran agregat Lagu Baru di Spotify, Pandora, Apple Music, Tidal, JOOX, YouTube Music dan platform pengedaran wang lain yang berkaitan. 
  • Berkongsi Platform: Pemegang Lesen berhak untuk menggunakan "Lagu Baru" sebagai trek video dan audio dalam produksi hingga Satu (1) video muzik. Pemegang Lesen juga berhak untuk memuat naik video atau trek ini sehingga terhad Satu (1) saluran YouTube dan platform lain yang berkaitan sehingga Main yang tidak TERHAD pada setiap Platform Perkongsian, dan Pemegang Lesen berhak membuat keuntungan daripadanya. Termasuk YouTube, SoundCloud, Audiomack, Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter dan platform perkongsian sosial yang berkaitan.
  • Perkhidmatan Content ID dan Pengurusan Hak Cipta: Hak untuk mendaftarkan Lagu Baru akan dilindungi oleh Pemberi Lesen sahaja. Dilarang di bawah perjanjian ini untuk Pemegang Lesen untuk mendaftar atau berusaha mendaftarkan Lagu Baru dan / atau Beat dengan '' YouTube ContentID atau sebarang perkhidmatan AudioID ''. 
  • Penyegerakan dan Siaran: Pemberi Lesen dengan ini memberikan kepada Pemegang Lesen, hak penyegerakan terhad untuk Satu (1) video untuk setiap platform streaming video (YouTube, Vimeo, video Facebook, dll.) terhad sehingga TANPA HAD aliran video yang dimonetisasi atau tanpa wang pada setiap platform. Pelesen dengan ini memberikan hak penyiaran radio kepada Pemegang Lesen sehingga Stesen radio TERHAD

Penggunaan Lagu Baru atau Komposisi dalam filem, teater, televisyen, permainan video, perkhidmatan media teratas (misalnya Netflix, Disney dll.) Atau syarikat dilesenkan secara berasingan, dan penggunaan penyegerakan tersuai seperti itu. 

  • Mempersembahkan: Pemegang Lesen diberikan oleh Lesen lesen bukan eksklusif untuk menggunakan Lagu Baru di TANPA HAD bukan untung atau persembahan menjana keuntungan atau acara yang berkaitan. Pemegang Lesen berhak untuk menerima pampasan daripada persembahan dengan lesen ini. 
  • Pendapatan: Pemegang Lesen mempunyai kewajipan wajib untuk memberitahu Pemberi Pemberitahuan mengenai jumlah penghasilan segera, di mana Lagu Baru digunakan untuk semua tujuan dengan label rakaman atau mana-mana syarikat dengan pendapatan kasar lebih $10,000 USD  Pemberi Lesen akan menerima kredit dan 20% hak royalti dan bahagian hak penerbitan untuk Pukul.

Pemegang Lesen mesti memperbaharui atau menaik taraf Lesen sebelum Pemegang Lesen boleh mula menggunakan hak atas Lagu Baru.

Dalam apa jua keadaan di mana Pemegang Lesen terus mengedarkan atau mengalirkan Lagu Baru setelah tamatnya hak Pemegang Lesen untuk melakukannya di bawah Perjanjian Lesen ini berdasarkan perenggan di atas, jumlah kepentingan hak cipta di Beat dan Lagu Baru akan dipindahkan secara tidak dapat ditarik balik dari Pemegang Lesen ke Pemberi Lesen dari saat lesen Pemegang Lesen tamat.

Jika Beat belum dilisensikan secara eksklusif kepada pihak lain, Penerima Lisensi dapat mengajukan permohonan untuk memperluas had pengedaran dan streaming Lagu Baru dengan melaksanakan perjanjian baru dengan Pemberi Lisensi. Pemberi Lesen berhak untuk menggunakan budi bicara mutlak mengenai sama ada melaksanakan Perjanjian baru dengan Pemegang Lesen atau tidak.

 5. HAK CIPTA DAN ROYALTI

Kepentingan hak milik atas hak cipta dalam Lagu Baru dan rakaman suara utama hendaklah dikongsi seperti berikut:

  • Hak Cipta Pukul: 100% disimpan kepada Pemberi Lesen.
  • Hak Cipta Lagu / Lirik Baru: 100% kepada Pemegang Lesen.
  • Royalti, hak Penerbitan Lagu Baru: 100% kepada Pemegang Lesen.

Sekiranya salah satu daripada tiga hak cipta yang disenaraikan di atas (Royalti Pelesen) dieksploitasi, Pemberi Lesen akan mengikut perkadaran yang dinyatakan dalam perenggan di atas, menerima pendapatan dalam bentuk apa pun dan dari sumber apa pun.

Pemegang Lesen mesti mendedahkan bahagian kepentingan hak cipta Pemberi Lesen ("helaian pemisah") kepada semua pihak yang material, termasuk label rekod, agregator, pengedar, dan penerbit pemegang Lesen. 

Pemegang Lesen juga mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan proporsi kepentingan hak cipta Pemegang Lesen di mana Penerima Lisensi mendaftarkan Lagu Baru dengan mana-mana pihak berkuasa hak cipta di seluruh dunia (iaitu Pejabat Hak Cipta Amerika Syarikat) atau dengan mana-mana Hak Cipta dan Organisasi Hak Berprestasi di seluruh dunia (iaitu ASCAP).

Pemegang Lesen hendaklah memajukan dan memaklumkan kepada semua pihak penting yang disebutkan di atas untuk memajukan kepada Pemberi Lesen, Royalti Pelesen. Royalti Pelesen tersebut akan dihantar kepada Pemberi Lesen secara langsung dan cepat. 

6. INDEMNITI

Pemegang Lesen berjanji untuk memberi ganti rugi sepenuhnya kepada Pelesen (termasuk pegawai, ejen, dan pekerja Perlesen) sekiranya terdapat tuntutan dan tuntutan, kerugian, sebab tindakan, kerosakan, tuntutan undang-undang, penghakiman, termasuk kos dan kos peguam, yang disebabkan oleh pelanggaran Pemegang Lesen atau dugaan pelanggaran mana-mana terma, perwakilan, atau jaminan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan Pemegang Lesen atau penggunaan bahan berlesen yang tidak berlesen atau tidak betul dalam penciptaan Lagu Baru dan rakaman suara utama. Pemberi Lesen dalam mana-mana peristiwa berikut tidak akan bertanggungjawab kepada Pemegang Lesen.

7. CONTOH AUDIO

Sekiranya beat disertakan sampel pihak ketiga, adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Lesen untuk membersihkan sampel pihak ketiga. 

8. KREDIT PEMOHON

Untuk tujuan siaran media, Pemegang Lesen akan memberikan kredit kepada Pemberi Lesen sebagai "THAIBEATS". Sifat kredit adalah seperti yang menunjukkan bahawa Pukul yang dihasilkan oleh THAIBEATS.

9. PENGHANTARAN Pukul

Penghantaran Beat dilakukan oleh Pemberi Pemberi Lisensi di fail MP3 master tanpa tag, fail WAV, Stem fail WAV. 

10. PENGUATKUASAAN

Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diatur, ditafsirkan, ditafsirkan dan diatur oleh undang-undang Thailand, di mana THAIBEATS didaftarkan.

11. JANGKA MASA

Perjanjian ini adalah untuk jangka masa enam (6) tahun bermula pada "Tarikh kuat kuasa" pertama kali disebutkan di atas. 

12. TANDATANGAN ELEKTRONIK

Para pihak mengakui dan bersetuju bahawa Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan tandatangan elektronik, yang akan dianggap sebagai tandatangan asal untuk semua tujuan dan akan mempunyai kekuatan dan kesan yang sama dengan tandatangan asal. Tanpa batasan, "tandatangan elektronik" hendaklah merangkumi versi e-mel dari tandatangan asal atau versi yang diimbas dan dihantar secara elektronik (contohnya, melalui PDF) tandatangan asal.

13. PENERIMAAN PERJANJIAN INI

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak di sini dan oleh Pemberi Lisensi yang menandatangani perjanjian ini, disepakati bahawa perjanjian, kewajiban, dan syarat-syarat yang terkandung di sini akan mengikat pihak-pihak.