Onbeperkte licentieovereenkomst

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST is gemaakt 22 augustus 2020 tussen THAIBEATS, de Licentiegever hierna te noemen de ("Licentiegever"), en Kopers naam hierna aangeduid als de ("Licentiehouder").

Door deze overeenkomst is de licentiegever in ruil voor de volledige betaling van $249,99 USD verleent de licentienemer alle hieronder uiteengezette rechten in de auteursrechtelijk beschermde muziekcompositie Beat Title hierna te noemen ("het ritme")

DISCLAIMER: NIET-TERUGBETALING EN NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN LICENTIE

De partijen zijn hierbij overeengekomen dat deze licentieovereenkomst en alle audiobestanden alleen worden afgeleverd na volledige betaling van de vergoeding zoals hierboven uiteengezet. Door te kopen, gaat de licentiehouder akkoord met de voorwaarden dat elke verkoop op grond van deze overeenkomst definitief is en niet restitueerbaar is. 

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat als de licentienemer van gedachten verandert over een aankoop waarbij de licentienemer het product nog moet downloaden, de licentiegever verplicht zal zijn om op verzoek van de licentienemer een terugbetaling te doen. De Licentiegever zal op verzoek van de Licentienemer ook restitutie verlenen indien Licentienemer per ongeluk een dubbele bestelling plaatst van dezelfde instrumenten.

1. GARANTIE VAN DE LICENTIEGEVER

De Licentiegever garandeert dat de Beat een compositie en een masteropname is, en geluiden bevat die zijn geproduceerd door de Licentiegever of geluiden waarvoor de Licentiegever de juiste licentie heeft verkregen. De licentiegever garandeert ook dat de Beat wordt beschermd door auteursrechten. 

2. BEAT RECHTEN VERLEEND AAN LICENTIEHOUDER

Het recht dat door de Licentiegever aan de Licentienemer op de Beat wordt verleend, is voor altijd beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De licentiehouder krijgt de rechten om de Beat te gebruiken bij het maken van één nieuwe muziekcompositie en masteropname ("Nieuw liedje.") 

Het nieuwe nummer wordt gemaakt door de licentiehouder door de beat te mixen met substantiële nieuwe elementen, waaronder zang, samples, songteksten, instrumentale tracks of andere geluiden die eigendom zijn van of waarvoor de licentiehouder de juiste licentie heeft gekregen. 

3. BEAT RECHTEN BEHOUDEN DOOR DE LICENTIEGEVER

Het auteursrecht op de Beat blijft bij de Licentiegever en de Licentienemer behoudt zich niet het recht voor om enig eigendomsrecht over de Beat uit te oefenen, inclusief maar niet beperkt tot het uitlenen, verhuren, delen, uploaden of doorverkopen van de Beat. De Licentienemer behoudt zich niet het recht voor om de rechten op de Beat, geheel of gedeeltelijk, opnieuw toe te wijzen aan een partij. 

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst behoudt de Licentiegever zich het recht voor om alle rechten op The Beat aan andere partijen over te dragen of in licentie te geven voor welk doel dan ook, exclusief of niet-exclusief. Een dergelijke latere uitoefening van eigendomsrechten door de licentiegever doet geen afbreuk aan de volledige rechten van de bestaande licentienemer in overeenstemming met hun overeenkomst met de licentiegever.

4. TOEGESTAAN GEBRUIK VAN HET NIEUWE NUMMER

De licentienemer mag het nieuwe nummer wereldwijd opnemen, reproduceren, distribueren, streamen, er inkomsten mee genereren en verkopen, in welke hoeveelheid dan ook en voor hoe lang, voor zover Licentienemer voldoet aan de volgende beperkingen:

  • Diversen: Licentienemer behoudt zich het recht voor om een eenheid te distribueren die niet groter is dan ONBEPERKT van de "New Song" een mix van hardcopy's, digitale kopieën en digitale downloads, inclusief alle eenheden, gratis en met winstgevende motieven.
  • Streaming / distributie: Licentienemer heeft de bevoegdheid beperkt tot ONBEPERKT verzamelde streams van het nieuwe nummer op Spotify, Pandora, Apple Music, Tidal, JOOX, YouTube Music en andere gerelateerde distributieplatforms om inkomsten te genereren. 
  • Platforms delen: De licentiehouder behoudt zich het recht voor om het "nieuwe nummer" te gebruiken als een video- en audiotrack bij de productie van maximaal Een (1) muziekvideo's. De licentiehouder behoudt zich ook het recht voor om deze video of track te uploaden tot een beperkt aantal van Een (1) YouTube-kanaal en andere gerelateerde platforms voor maximaal ONBEPERKTE spelen op elk Sharing Platform, en de Licentienemer heeft het recht om hiervan winst te maken. Inclusief YouTube, SoundCloud, Audiomack, Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter en gerelateerde sociale deelplatforms.
  • Services voor Content ID en Copyright Management: Het recht om het nieuwe nummer te registreren is alleen voorbehouden aan de licentiegever. Het is volgens deze overeenkomst verboden voor de licentiehouder om het nieuwe nummer en / of de beat te registreren of proberen te registreren met de '' YouTube ContentID of enige AudioID-services ''. 
  • Synchronisatie en uitzending: De Licentiegever verleent de Licentienemer hierbij beperkte synchronisatierechten voor Een (1) video voor elk videostreamingplatform (YouTube, Vimeo, Facebook-video, etc.) beperkt tot maximaal ONBEPERKT videostreams met of zonder inkomsten op elk platform. Licentiegever verleent hierbij aan Licentienemer radio-uitzendrechten tot ONBEPERKTE radiostations

Het gebruik van het nieuwe nummer of de compositie in film, theater, televisie, videogames, over-the-top mediadiensten (bijv. Netflix, Disney enz.) Of corporatie wordt afzonderlijk gelicentieerd, en dergelijke aangepaste synchronisatie gebruikt. 

  • Het uitvoeren van: De licentienemer wordt door de licentiegever een niet-exclusieve licentie verleend om het nieuwe nummer te gebruiken in ONBEPERKT non-profit of winstgevende uitvoeringen of aanverwante evenementen. De licentienemer behoudt zich het recht voor om een vergoeding te ontvangen voor prestaties met deze licentie. 
  • Inkomsten: De licentiehouder heeft de verplichte plicht om de licentiegever onmiddellijk op de hoogte te stellen van de totale inkomsten wanneer het nieuwe nummer voor alle doeleinden wordt gebruikt met een platenlabel of een bedrijf met een bruto-omzet van meer dan $ 10.000 USD  de licentiegever ontvangt krediet en 20% royalty's en publicatierechten delen voor de Beat.

De Licentienemer moet de Licentie vernieuwen of upgraden voordat Licentienemer de rechten op het Nieuwe Nummer weer kan uitoefenen.

In elk geval waarin de licentienemer het nieuwe nummer blijft distribueren of streamen na het vervallen van de rechten van de licentienemer om dit te doen onder deze licentieovereenkomst op grond van de bovenstaande paragraaf, zullen de totale auteursrechten op de beat en het nieuwe nummer onherroepelijk worden overgedragen van de licentienemer naar de licentiegever vanaf het moment dat de licentie van de licentiehouder is verlopen.

Indien de Beat nog niet exclusief in licentie is gegeven aan een andere partij, kan de Licentienemer een aanvraag indienen om de distributie- en streaminglimieten van het Nieuwe Nummer uit te breiden door een nieuwe overeenkomst met de Licentiegever uit te voeren. De licentiegever behoudt zich het recht voor om absolute discretie te betrachten over het al dan niet aangaan van een nieuwe overeenkomst met de licentienemer.

 5. AUTEURSRECHT EN ROYALITEITEN

Het eigendomsrecht op auteursrechten in de nieuwe song en de master-geluidsopname wordt als volgt gedeeld:

  • Beat Copyright: 100% voorbehouden aan de licentiegever.
  • Nieuw nummer / songtekst Copyright: 100% aan de licentiehouder.
  • Royalty's, publicatierechten van het nieuwe nummer: 100% aan de licentiehouder.

Als een van de drie hierboven genoemde auteursrechten (royalty's van de licentiegever) wordt geëxploiteerd, zal de licentiegever in de verhouding zoals uiteengezet in de bovenstaande paragraaf een inkomen van welke aard dan ook en uit elke bron ontvangen.

De licentienemer moet het aandeel van de licentiegever in het eigendomsrecht op het auteursrecht ("split sheet") bekendmaken aan alle materiële partijen, inclusief het platenlabel, de verzamelaar, de distributeur en de uitgever van de licentienemer. 

De licentienemer heeft ook de plicht om het aandeel van de licentiegever betreffende het eigendomsrecht op het auteursrecht openbaar te maken wanneer de licentienemer het nieuwe nummer registreert bij een wereldwijde auteursrechtinstantie (bijv. Het United States Copyright Office) of bij een Copyright and Performing Rights Organization wereldwijd (bijv. ASCAP).

De licentienemer zal alle bovengenoemde materiële partijen doorsturen en informeren om door te sturen naar de licentiegever, licentiegever's royalty's. De royalty's van de genoemde licentiegever worden direct en snel doorgestuurd naar de licentiegever. 

6. VRIJWARING

De licentienemer verbindt zich ertoe de licentiegever (inclusief functionarissen, agenten en werknemers van licentiegever) volledig te vrijwaren in het geval van alle claims, eisen, verliezen, oorzaken van actie, schade, rechtszaken, oordelen, inclusief advocatenhonoraria en -kosten, veroorzaakt door de schending of vermeende schending door de Licentienemer van enige voorwaarde, vertegenwoordiging of garantie van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik of vermeend gebruik door de Licentienemer van niet-gelicentieerd of onjuist gelicentieerd materiaal bij het creëren van het nieuwe nummer en de hoofdgeluidsopname. De licentiegever is in een van de volgende gevallen niet aansprakelijk jegens de licentienemer.

7. AUDIO MONSTERS

Als de beat monsters van derden bevat, is het de plicht van de licentiehouder om het monster van derden te wissen. 

8. LICENTIEKREDIET

Voor de doeleinden van mediaberichten zal de licentienemer de licentiegever crediteren als "THAIBEATS". De aard van het krediet is zodanig dat het aangeeft dat de Beat geproduceerd door THAIBEATS.

9. LEVERING VAN DE BEAT

Levering van de Beat geschiedt door de Licentiegever in een ongetagd master MP3-bestand, WAV-bestand, Stems WAV-bestanden. 

10. HANDHAVING

Deze overeenkomst en de uitvoering ervan worden beheerst, geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gereguleerd door de wetten van Thailand, waaronder THAIBEATS is geregistreerd.

11. TERMIJN

Deze overeenkomst heeft een looptijd van zes (6) jaar beginnend op de "Ingangsdatum" voor het eerst hierboven genoemd. 

12. ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

De partijen erkennen en komen overeen dat deze overeenkomst kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening, die voor alle doeleinden als een originele handtekening wordt beschouwd en dezelfde kracht en hetzelfde effect heeft als een originele handtekening. Zonder beperking omvat "elektronische handtekening" e-mailversies van een originele handtekening of elektronisch gescande en verzonden versies (bijv. Via PDF) van een originele handtekening.

13. AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen hierbij en door de licentiegever die deze overeenkomst ondertekent, wordt overeengekomen dat de hierin opgenomen convenanten, verplichtingen en voorwaarden bindend zijn voor de partijen.