Tranh chấp khiếu nại về bản quyền.

Nếu bạn đã mua đúng giấy phép beat và bạn nhận được khiếu nại về bản quyền trong video của mình.
Vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để thông báo cho chúng tôi.

Sau khi bạn gửi biểu mẫu, vui lòng cho phép chúng tôi xem xét thông tin của bạn trong vòng 24 giờ.
Khi chúng tôi xác nhận tranh chấp của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần giới thiệu.