Purchase exclusive rights

Own 100% ownership and publishing rights.

Which beat do you want to purchase?

You can only purchase one beat a time.


No payment items have been selected yet

 

New owner details


Sau khi bạn hoàn tất quy trình bên dưới, Thỏa thuận cấp phép cập nhật sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn ngay lập tức. Nếu bản nâng cấp của bạn đi kèm với các tệp âm thanh bổ sung như bản gốc của WAV hoặc Theo dõi, chúng sẽ được gửi riêng trong vòng 24 giờ.